IX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie
Konkurs ma na celu popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości dobrej praktyki rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych; kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu dobrej praktyki rolniczej, ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie; szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród przyszłych młodych rolników; promowanie najlepszych uczniów oraz szkół w środowisku oświatowym i w społeczeństwie oraz rozwijanie zainteresowań uczniów i promowanie szkół podejmujących działania w zakresie propagowania wiedzy o dobrej praktyce rolniczej, a w szczególności o BHP w rolnictwie.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Informator konkursu [Pobierz PDF]
Regulamin konkursu [Pobierz PDF]
Wymagania merytoryczne [Pobierz PDF]
 

ZGŁOSZENIA

Warunkiem udziału w Konkursie jest poprawne wypełnienie wszystkich danych w formularzu zgłoszeniowym (Formularz 1) oraz wyrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych.

Ze względu na trwające ferie zimowe w województwach, termin zgłoszeń szkół do I etapu IX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie został przedłużony do 24 lutego 2017 roku.
 

FORMULARZ I

Obejmuje zgłoszenie szkoły do konkursu. Zgłoszenia dokonuje Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego wyznaczona.
[Przejdź do wypełnienia formularza zgoszeniowego]

Należy go wypełnić najpóźniej do dnia 24 lutego 2017. Po kliknięciu WYŚLIJ na podany w formularzu adres e-mail osoby kontaktowej zostanie wysłany formularz potwierdzający przyjęcia zgłoszenia.
Na podstawie zgłoszeń przeprowadzane zostaną eliminacje szkolne.

FORMULARZE II, III, IV

Formularze te będą dostępne po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych i zakwalifikowaniu uczestników do finału Konkursu (po 10 marca 2017 r.). O zakwalifikowaniu konkretnego ucznia do Konkursu decyduje najwyższa liczba punktów z testu kwalifikacyjnego (patrz: regulamin).
Aby zgłosić ucznia do centralnego etapu Konkursu, należy wypełnić formularze 2, 3 i 4 na stronie konkursowej.

Formularz II to protokół etapu szkolnego.
Formularz III to zgłoszenie ucznia, który uzyskał najwyższą liczbę punktów w etapie szkolnym.
Formularz IV to formularz zgłoszenia ucznia rezerwowego (tego, który zajął II miejsce w eliminacjach szkolnych), który weźmie udział w etapie centralnym w sytuacji, gdy uczeń, który uzyskał najwyższą liczbę punktów w szkole, nie będzie mógł w nim uczestniczyć.
Wypełnione formularze 2 i 3 oraz 4 należy przesłać do Centralnej Komisji Konkursowej na adres e-mail: konkurs@bezpluga.pl najpóźniej do dnia 13 marca 2016 r.

Uwaga!! Bardzo prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawność i kompletność danych osobowych przysyłanych do Centralnej Komisji Konkursowej, gdyż na jej podstawie sporządzane są druki dyplomów i zaświadczeń, które wystawiamy Państwu w celu przedłożenia w szkole, uczelni itp.

[Przejdź do wypełnienia formularza II]
[Przejdź do wypełnienia formularza III]
[Przejdź do wypełnienia formularza IV]

 

Formularze zawierające wyniki eliminacji szkolnych oraz dane ucznia zwycięzcy i dane ucznia rezerwowego (formularz 2, 3 i 4) należy uzupełnić na stronie internetowej, wydrukować, opatrzyć pieczęcią i odpowiednimi podpisami i przesłać jego skan lub zdjęcie do Centralnej Komisji Konkursowej na adres e-mail: konkurs@bezpluga.pl


PATRONATY I PARTNERZY

Z przyjemnością informujemy, że IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie tradycyjnie została objęta Patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Patronatem JM Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Współorganizatorem oraz partnerem strategicznym Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 


 

NAGRODY
 

  1. Nagrodą główną dla laureatów Konkursu będzie zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego na wybrane kierunki studiów Wydziału Inżynierii Produkcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Laureaci mają do wyboru kierunki: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej oraz Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Centralna Komisja wyda laureatom zaświadczenia w formie dyplomu potwierdzającego otrzymanie nagród.
  2. Zwycięzcy (pięć osób, które osiągnęły najlepszy wynik) oraz ich opiekunowie/nauczyciele otrzymają nagrody pieniężne od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
  3. Zwycięzcy otrzymają również stypendia roczne od sponsora generalnego Konkursu: firmy Bayer CropScience.
  4. Zwycięzcy otrzymają cenne nagrody od sponsorów Konkursu: firm Grene, oraz 3M.
Finał Konkursu

Szanowni Państwo, 
serdecznie zapraszamy na finał IX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie w Rolnictwie, który odbędzie się 20 kwietnia 2017 roku (czwartek) w Warszawie.  Laureatów etapu szkolnego wraz z nauczycielami prosimy o przybycie na finał Konkursu najpóźniej do godziny 9.20 (budynek nr 23 SGGW, ul. Nowoursynowska 159). Uczniów prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości, który będzie niezbędny podczas rejestracji.

Zapraszamy do zapoznania się z planem dnia  oraz listą finalistów.

Wyniki

Z przyjemnością informujemy, że Laureatami IX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie zostali:

I miejsce
Andrzej Bogusz z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej, który podczas egzaminu finałowego uzyskał 47 pkt. Nagrodę za profesjonalne przygotowanie Laureata otrzymał Andrzej Kalinowski.
II miejsce
Kamil Antosiak z Zespołu Szkół w Krasnosielcu, który podczas egzaminu finałowego uzyskał 46 pkt. Nagrodę za profesjonalne przygotowanie Laureata otrzymała Aneta Michalska.
III miejsce
Andrzej Bugała z Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu, który podczas egzaminu finałowego uzyskał 45 punkty. Nagrodę za profesjonalne przygotowanie Laureata otrzymał Mariusz Szymański.
IV miejsce
Krystian Kordowski z Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku, który podczas egzaminu finałowego uzyskał 44 pkt. Nagrodę za profesjonalne przygotowanie Laureata otrzymał Wiesław Sakowski.
V miejsce
Marcin Szymczak z Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku, który podczas egzaminu finałowego uzyskał 43 punkty. Nagrodę za profesjonalne przygotowanie Laureata otrzymał Daniel Gorący.


Z kompletnymi wynikami Konkursu można się zapoznać tutaj.

Galeria zdjęć z finału Konkursu


Finał Konkursu odbył się 20 kwietnia 2017 r. 


Tradycyjnie  miejscem finału Konkursu był kampus SGGW w Warszawie. 


Przed rozpoczęciem finału prof. dr hab. Jerzy Buliński krótko omówił zasady egzaminu.


Eliminacje na etapie centralnym miały formę dwuczęściowego egzaminu pisemnego. 


W finale do Konkursu przystąpiło 91 uczniów ze szkół rolniczych i leśnych z całej Polski.


Przebieg Konkursu nadzorowała komisja. 


Przed ogłoszeniem wyników dr Michał Krysiak, przedstawiciel sponsora głównego firmy Bayer CropScience, wygłosił wykład "Rolnictwo w przyszłości – dzięki ochronie bioróżnorodności dziś".


Uczestnicy Konkursu podczas uroczystej gali finałowej.


Podsekretarz Stanu z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski pogratulował sukcesu finalistom, nauczycielom i organizatorom Konkursu.


Nagrody dla finalistów wręczali przedstawiciele MRiRW, KRUS, władz uczelni oraz patronów i sponsorów. 


V miejsce w Konkursie zajął Marcin Szymczak z Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku, który podczas egzaminu uzyskał 43 punkty. Nagrodę za profesjonalne przygotowanie laureata otrzymał Daniel Gorący.


IV miejsce zajął Krystian Kordowski z Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku, który uzyskał 44 pkt. Nagrodę za profesjonalne przygotowanie laureata otrzymał Wiesław Sakowski.


III miejsce należało do Andrzeja Bugały z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu, który zdobył 45 punktów. Nagrodę za profesjonalne przygotowanie laureata otrzymał Mariusz Szymański.


II miejsce zajął Kamil Antosiak z Zespołu Szkół w Krasnosielcu, który podczas egzaminu finałowego uzyskał 46 pkt. Nagrodę za profesjonalne przygotowanie loaureata otrzymała Aneta Michalska.


Zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu został Andrzej Bogusz z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej, który podczas egzaminu uzyskał 47 pkt. Nagrodę za profesjonalne przygotowanie laureata otrzymał Andrzej Kalinowski.


Konkurs nie mógłby się odbyć bez współpracy ze sponsorami konkursu, firmą Grene oraz 3M, której przedstawiciele wręczyli upominki dla laureatów tegorocznej edycji. Zwycięzcy oraz ich opiekunowie otrzymali również nagrody pieniężne od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także roczne prenumeraty magazynu "Bez Pługa".


Firma Bayer, główny sponsor konkursu, ufundowała dla laureatów roczne stypendia. Zwycięzcy konkursu otrzymali również indeksy na Wydział Inżynierii Produkcji SGGW.