Bez Pługa / X Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie
Konkurs ma na celu popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości dobrej praktyki rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych; kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu dobrej praktyki rolniczej, ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie; szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród przyszłych młodych rolników; promowanie najlepszych uczniów oraz szkół w środowisku oświatowym i w społeczeństwie oraz rozwijanie zainteresowań uczniów i promowanie szkół podejmujących działania w zakresie propagowania wiedzy o dobrej praktyce rolniczej, a w szczególności o BHP w rolnictwie.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Informator konkursu [Pobierz PDF]
Regulamin konkursu [Pobierz PDF]
Wymagania merytoryczne [Pobierz PDF]
 

ZGŁOSZENIA

Warunkiem udziału w Konkursie jest poprawne wypełnienie wszystkich danych w formularzu zgłoszeniowym (Formularz 1) oraz wyrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych. 

FORMULARZ I

Obejmuje zgłoszenie szkoły do konkursu. Zgłoszenia dokonuje Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego wyznaczona.
[Przejdź do wypełnienia formularza zgoszeniowego]

Należy go wypełnić najpóźniej do dnia 28 lutego 2018. Po kliknięciu WYŚLIJ na podany w formularzu adres e-mail osoby kontaktowej zostanie wysłany formularz potwierdzający przyjęcia zgłoszenia.
Na podstawie zgłoszeń przeprowadzane zostaną eliminacje szkolne.

FORMULARZE II, III, IV

Formularze te będą dostępne po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych i zakwalifikowaniu uczestników do finału Konkursu (po 23 marca 2018 r.). O zakwalifikowaniu konkretnego ucznia do Konkursu decyduje najwyższa liczba punktów z testu kwalifikacyjnego (patrz: regulamin).
Aby zgłosić ucznia do centralnego etapu Konkursu, należy wypełnić formularze 2, 3 i 4 na stronie konkursowej.

Formularz II to protokół etapu szkolnego.
Formularz III to zgłoszenie ucznia, który uzyskał najwyższą liczbę punktów w etapie szkolnym.
Formularz IV to formularz zgłoszenia ucznia rezerwowego (tego, który zajął II miejsce w eliminacjach szkolnych), który weźmie udział w etapie centralnym w sytuacji, gdy uczeń, który uzyskał najwyższą liczbę punktów w szkole, nie będzie mógł w nim uczestniczyć.
Wypełnione formularze 2 i 3 oraz 4 należy przesłać do Centralnej Komisji Konkursowej na adres e-mail: konkurs@bezpluga.pl najpóźniej do dnia 30 marca 2018 r.

Uwaga!! Bardzo prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawność i kompletność danych osobowych przysyłanych do Centralnej Komisji Konkursowej, gdyż na jej podstawie sporządzane są druki dyplomów i zaświadczeń, które wystawiamy Państwu w celu przedłożenia w szkole, uczelni itp.

[Przejdź do wypełnienia formularza II]
[Przejdź do wypełnienia formularza III]
[Przejdź do wypełnienia formularza IV]

 

Formularze zawierające wyniki eliminacji szkolnych oraz dane ucznia zwycięzcy i dane ucznia rezerwowego (formularz 2, 3 i 4) należy uzupełnić na stronie internetowej, wydrukować, opatrzyć pieczęcią i odpowiednimi podpisami i przesłać jego skan lub zdjęcie do Centralnej Komisji Konkursowej na adres e-mail: konkurs@bezpluga.pl


PATRONATY I PARTNERZY

Z przyjemnością informujemy, że X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie tradycyjnie została objęta Patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Patronatem JM Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Współorganizatorem oraz partnerem strategicznym Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 


 

NAGRODY

Nagrodą główną dla laureatów Konkursu będzie zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego na wybrane kierunki studiów Wydziału Inżynierii Produkcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Laureaci mają do wyboru kierunki: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej oraz Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Centralna Komisja wyda laureatom zaświadczenia w formie dyplomu potwierdzającego otrzymanie nagród.
Zwycięzcy (pięć osób, które osiągnęły najlepszy wynik) oraz ich opiekunowie/nauczyciele otrzymają nagrody pieniężne od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.