Bez Pługa / Regulamin korzystania z serwisu www.bezpluga.pl

Nasza misja
Misją serwisu jest rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej technologii uprawy bezorkowej poprzez publikację wybranych materiałów wydanych w kwartalniku BezPługa oraz dodatkowo opracowanych na potrzeby serwisu internetowego.

Zasady ogólne
1. Wydawcą serwisu www.bezpluga.pl (zwanego dalej "Serwis") jest Oficyna  Wydawnicza Oikos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana pod  numerem (KRS): 00000-82863.
2. Warunki techniczne konieczne do korzystania z Serwisu to:

- połączenie z siecią Internet;
- przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera plików HTML;
- oprogramowanie umożliwiające czytanie plików PDF, mp3, flash.

3.  Aby korzystać z usług Serwisu należy zapoznać się z Regulaminem Serwisu i  przestrzegać zasad w nim zawartych.
4.  Korzystanie z niektórych usług udostępnionych w Serwisie, wymaga rejestracji  Użytkownika lub dodatkowych opłat.
5.  Dane osobowe Użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych  oraz dane osobowe gromadzone automatycznie przetwarzamy zgodnie z  wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.  U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).  Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności  użytkowników Serwisu zawarliśmy w dokumencie „Polityka Prywatności”.

Zasady korzystania z materiałów publikowanych w Serwisie
1. Wszelkie prawa do Serwisu należą do Oficyny Wydawniczej Oikos Sp. z o.o., zaś  prawa do poszczególnych elementów jego zawartości (tj. tekstów, grafiki, zdjęć,  oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) do Oficyny  Wydawniczej Oikos Sp. z o.o. lub podmiotów, których materiały zgodnie z  prawem są udostępniane przez Oikos w Serwisie.
2.  Serwis w całości, jak i poszczególne jego elementy, podlegają ochronie  przepisami prawa, a w szczególności: Ustawy o prawie autorskim i prawach  pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631), Ustawy o  ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 nr 128 poz. 1402),  Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz.  U. z 2003 nr 153 poz.1503).
3. Korzystanie z materiałów rozpowszechnianych w Serwisie możliwe jest jedynie  w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami Ustawy o prawie  autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy o ochronie baz danych.
4.  Każde inne wykorzystanie Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości  bez pisemnej zgody Oficyny Wydawniczej Oikos jest zabronione. Zatem nie wolno  kopiować, zwielokrotniać, dokonywać obrotu, rozpowszechniać w jakiejkolwiek  formie Serwisu i poszczególnych jego elementów, w tym także nie wolno  rozpowszechniać udostępnianych w Serwisie artykułów, zdjęć i filmów bez  uprzedniego uzyskania licencji od Oficyny Wydawniczej Oikos.
5.  Można zamieszczać na swoich stronach internetowych linki prowadzące do  materiałów zamieszczanych w Serwisie pod warunkiem, że strony te zawierają  treści zgodne z prawem, czyli nie naruszają przepisów prawa, zasad współżycia  społecznego i chronionych prawem dóbr osób trzecich.

Postanowienia końcowe
1. Właściciel Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis działał prawidłowo, nie  ponosi jednak odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu lub  dostępnych w nim usług, spowodowane przyczynami technicznymi niezależnymi  od Oficyny Wydawniczej Oikos.
2. Oficyna Wydawnicza Oikos zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia  Serwisu w całości lub w części w związku z koniecznymi pracami technicznymi, a  także prawo do wprowadzania nowych rozwiązań technicznych.
3.  Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu prosimy zgłaszać na adres e-mail:  redakacja@bezpluga.pl. Reklamacje rozpatrzymy maksymalnie w ciągu 30 dni  roboczych od dnia otrzymania.
4.  Pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu prosimy zgłaszać na adres e- mail: redakacja@bezpluga.pl.
5.  Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie Serwisu
6.  Oficyna Wydawnicza Oikos zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do  Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od chwili ich opublikowania na  stronie Portalu