Bez Pługa / „Bezpłużna loteria”Regulamin loterii promocyjnej „Bezpłużna loteria”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą: „Bezpłużna loteria”: (zwana dalej „Loterią”).
2. Organizatorem loterii jest Oficyna Wydawnicza Oikos Sp z o.o. z siedzibą w 02-316 Warszawa, ul. Kaliska 1 m. 7, e-mail: prenumerata@oikos.net.pl, zarejestrowana w KRS w Warszawie nr 00000-82863, („Organizator”).
3. Loteria prowadzona jest na podstawie niniejszego Regulaminu („Regulamin”), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.
4. Loteria urządzana jest na terenie Polski, rozpoczyna się 4.03.2016 r. i kończy się 3.02.2017 r. Dniem zakończenia Loterii jest dzień zakończenia procedury reklamacyjnej
5. Sprzedaż towarów uprawniających do wzięcia udziału w Loterii ("Sprzedaż promocyjna") rozpoczyna się 4.03.2016 r. a kończy 15.12.2016 r. Zakup towarów objętych Loterią przed lub po niniejszym terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii.
UCZESTNICY LOTERII
6. Loteria przeznaczona jest dla osób pełnoletnich zamieszkałych na terenie Polski, Czytelników czasopisma „Bez Pługa” („Uczestnik”).
7. W loterii nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio zaangażowane w organizację Loterii, pracownicy Organizatora Loterii, jak również ich najbliższe rodziny, tj. osoby spokrewnione z nimi w I stopniu linii prostej.
8. Uczestnik poprzez przystąpienie do Loterii wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, przekazywanych Organizatorowi, w celu realizacji niniejszej Loterii, a także, w przypadku podania adresu e-mail, wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany przez Uczestnika adres e-mail informacji związanych z Loterią przesyłanych przez Organizatora zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2015, poz. 2135) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2013, poz. 1422). Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do przekazanych danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Loterii oraz wydania nagród. Administratorem danych osobowych jest, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Organizator.
9. Biorąc udział w Loterii Uczestnik wyraża zgodę na to, że przez okres jednego roku od daty wydania nagród nie może ich odsprzedać jak również zlikwidować, zasłonić ani zniekształcić oznakowań sponsorów nagród umieszczonych przez Organizatora Loterii na nagrodach.
ZASADY PROWADZENIA LOTERII
10. Aby wziąć udział w Loterii Uczestnik zobowiązany jest w trakcie trwania Sprzedaży Promocyjnej spełnić łącznie następujące warunki:
a) opłacić dowolną liczbę prenumerat czasopisma „Bez Pługa” na okres 12 lub 24 miesięcy („Prenumerata”). Zakup Prenumeraty powinien zostać potwierdzony poprzez zaksięgowanie wpłaty.
b) zgłosić chęć udziału w Loterii na jeden z dwóch możliwych sposobów („Zgłoszenie”):
 kompletnie wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej czasopisma „Bez Pługa” - www.bezpluga.pl zgodnie z zamieszczonymi wskazówkami, tak aby zostały zawarte minimum następujące dane uczestnika: imię, nazwisko, dokładny adres
Strona 2 z 5
(ulica, numer budynku, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, poczta), numer telefonu kontaktowego oraz, w przypadku posiadania, adres e-mail;
 czytelnie i kompletnie wypełniając kupon zgłoszeniowy („Kupon”) dołączony do czasopisma „Bez Pługa”, dostępny w siedzibie Organizatora lub na stoisku „Bez Pługa” podczas wybranych targów rolniczych (Agrotech – 18-20 marca 2016 r., Zielone Agroshow – 4-5 czerwca 2016 r., Opolagra 10-12 czerwca 2016 r., Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie – 25-26 czerwca 2016 r., Agro-tech Minikowo – 2-3 lipca 2016r. , Agroshow w Bednarach – 23-26 września 2016 r.), w trakcie trwania Sprzedaży Promocyjnej, zgodnie z zamieszczonymi na Kuponie wskazówkami, tak aby zostały zawarte minimum następujące dane uczestnika: imię, nazwisko, dokładny adres (ulica, numer budynku, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, poczta), numer telefonu kontaktowego oraz, w przypadku posiadania, adres e-mail. Dodatkowo Kupon powinien zawierać datę i własnoręczny podpis Uczestnika oznaczający wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika na warunkach określonych w pkt. 8 Regulaminu.
Prawidłowo wypełniony Kupon należy wysłać na adres siedziby Organizatora lub wrzucić do urny loteryjnej wystawionej na stoiskach targowych Organizatora podczas targów rolniczych. O prawidłowym dokonaniu zgłoszenia decyduje data wpłynięcia Kuponu do Organizatora.
c) Zachować oryginał dokumentu potwierdzającego opłacenie Prenumeraty.
11. Każdy Uczestnik może opłacić dowolną liczbę Prenumerat. Za każdą jedną opłaconą roczną (12 miesięcy) Prenumeratę przysługuje jeden Kupon. Za każdą jedną opłaconą dwuletnią prenumeratę (24 miesiące) przysługują dwa Kupony. Aktualna cena Prenumeraty jest podana w stopce redakcyjnej każdego bieżącego numeru czasopisma „Bez Pługa” oraz na jego stronie internetowej.
12. Wzór Kuponu jest dołączony do niniejszego Regulaminu - Załącznik nr 1.
13. W Loterii nie są uwzględniane Kupony zawierające dane więcej niż jednego uczestnika, nieczytelne, niekompletne lub wypełnione nieprawidłowo.
NAGRODY
14. Do rozlosowania w Loterii przewidziano następujące nagrody:
a) Trzy nagrody I stopnia w postaci:
Nagroda pierwsza: iPad Air 2 od firmy Vaderstad o wartości 2 099 PLN brutto.
Nagroda druga: zestaw nagród od firmy Bednar: kurtka, czapka i zegarek o łącznej wartości 1 000 PLN brutto;
Nagroda trzecia: zestaw nagród od firmy Kockerling: kombinezon roboczy Kockerling, czapka, model o wartości 630 PLN brutto;
b) Zestaw nagród II stopnia do pierwszego losowania – 20 maja 2016 r.
Nagroda pierwsza: zestaw od firmy Bedna: kurtka i koszulka, o łącznej wartości 300 PLN brutto;
Nagroda druga: kamizelka od firmy Vaderstad o wartości 280 PLN brutto
Nagroda trzecia: zestaw nagród od firmy Kockerling: kurtka, czapka, o łącznej wartości 273 PLN brutto;
c) Zestaw nagród II stopnia do drugiego losowania – 5 sierpnia 2016 r.
Nagroda pierwsza: zestaw od firmy Bedna: kurtka i bluza, o łącznej wartości 500 PLN brutto;
Strona 3 z 5
Nagroda druga: kurtka od firmy Vaderstad o wartości 280 PLN brutto
Nagroda trzecia: zestaw nagród od firmy Kockerling: kurtka, czapka, o łącznej wartości 273 PLN brutto;
Nagroda czwarta: zestaw nagród od firmy Kockerling: kurtka, czapka, o łącznej wartości 273 PLN brutto;
d) Zestaw nagród II stopnia do trzeciego losowania – 7 października 2016 r.
Nagroda pierwsza: zestaw od firmy Bedna: kurtka i bluza, o łącznej wartości 500 PLN brutto;
Nagroda druga: kurtka od firmy Vaderstad o wartości 400 PLN brutto
Nagroda trzecia: zestaw nagród od firmy Kockerling: kurtka, czapka, o łącznej wartości 273 PLN brutto;
e) Łączna wartość puli nagród w Loterii wynosi 7 081 PLN (siedem tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych) brutto.
ZASADY PROWADZENIA LOSOWANIA NAGRÓD
15. Losowania nagród II stopnia odbywa się w siedzibie Organizatora w następujących terminach:
a) 20.05.2016 r., o godzinie 8:00;
b) 05.08.2016 r., o godzinie 8:00;
c) 07.10.2016 r., o godzinie 8:00.
Nagrody losowane są w następującej kolejności: najpierw nagroda czwarta (jeśli jest przewidziana), następnie trzecia, później druga a jako ostatnia losowana jest nagroda pierwsza II stopnia.
16. Losowanie nagród I stopnia odbywa się 16.12.2016 r. w siedzibie Organizatora (ul. Kaliska 1 m.7, 02-316 Warszawa). Najpierw losowana jest nagroda trzecia I stopnia, później druga, następnie pierwsza nagroda I stopnia.
17. Ręczne losowanie nagród I i II stopnia odbywa się z puli wszystkich kuponów zgłoszeniowych zgromadzonych w trakcie trwania Loterii. W losowaniu biorą udział kupony przesłane pocztą na adres Organizatora, zebrane podczas targów oraz przesłane za pośrednictwem strony internetowej (są one drukowane przez Organizatora i dołączane do puli losów). Losowanie prowadzone jest przez osobę upoważnioną przez Komisję, pod nadzorem Komisji, w ten sposób, że każdy Kupon jest wrzucony do pojemnika, z którego prowadzący losowanie pobiera, bez udziału wzroku przypadkowy kupon zgłoszeniowy. Wynik zależny jest od losowości.
18. Wylosowane zgłoszenia są weryfikowane w celu ustalenia prawa do nagrody na zasadach określonych w Regulaminie.
19. W przypadku nieodebrania nagrody przez Zwycięzcę nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora Loterii.
WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY, SPOSÓB OGŁASZANIA ZWYCIĘZCÓW I ODBIÓR NAGRÓD
20. Zwycięzca nagrody jest powiadamiany telefonicznie przez przedstawiciela Organizatora o wyniku losowania w ciągu 24 godzin od momentu losowania.
21. Zwycięzca podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt. 20, jest proszony o przesłanie listem poleconym na adres Organizatora, drogą mailową lub o osobiste dostarczenie do siedziby Organizatora:
a) swoich danych osobowych i adresowych niezbędnych do wydania nagrody: imienia, nazwiska wypełniającego Kupon, dokładnego adresu wraz z ulicą i numerem budynku/mieszkania, miejscowością oraz kodem pocztowym,
Strona 4 z 5
b) oryginału dowodu zakupu z tytułu którego uczestnik dokonał nagrodzonego Zgłoszenia, tj. dokumentu potwierdzającego opłacenie Prenumeraty, zgodnie z pkt. 10c Regulaminu,
c) zgody na przetwarzanie danych osobowych w brzmieniu – zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu - udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.bezpluga.pl w czasie trwania Loterii, przy czym treść zgody powinna być wydrukowana lub przepisana i opatrzona czytelnym podpisem uczestnika,
d) oświadczenia potwierdzającego, że wobec Zwycięzcy nie zachodzą przesłanki określone w pkt. 7 Regulaminu - zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu - udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.bezpluga.pl w trakcie trwania Loterii.
22. Zwycięzca jest obowiązany, w ciągu 3 dni roboczych od powiadomienia go o wygranej, dostarczyć Organizatorowi (osobiście, pocztą zwykłą, kurierską lub elektroniczną) wszystkich danych o których mowa w pkt. 21 Regulaminu. O zachowaniu terminu do przesłania lub osobistego dostarczenia ww. danych decyduje data stempla pocztowego (w przypadku listu poleconego) lub data wpłynięcia do Organizatora (dostarczenie osobiste lub drogą mailową). Jeśli Uczestnik nie prześle lub nie dostarczy osobiście danych niezbędnych do wydania nagrody, w terminie trzech dni roboczych od powiadomienia o wygranej oraz jeśli ww. dane nie wpłyną do Organizatora w ciągu siedmiu dni od powiadomienia o wygranej, pomimo ich prawidłowego terminu nadania zgodnie z datą stempla pocztowego, oznacza to rezygnację z Nagrody.
23. Organizator podejmuje trzy próby połączenia telefonicznego ze Zwycięzcą, w ciągu 24 godzin od momentu losowania w wybranej przez siebie porze dnia. Jeżeli w terminie wskazanym powyżej, nie powiodą się trzy próby telefonicznego skontaktowania się z Uczestnikiem, Uczestnik traci prawo do nagrody.
24. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego ze Zwycięzcą rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej pięć sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny).
25. W przypadku, gdy Zwycięzca nie spełni warunków wydania nagrody określonych w pkt. 21 lub nie można się z nim skontaktować nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora Loterii.
26. Przekazanie wylosowanej przez Zwycięzcę nagrody następuje do dnia 2.01.2017 r.
27. Przy odbiorze nagrody Zwycięzca zobowiązany jest potwierdzić jej odbiór na dokumencie przedstawionym przez Organizatora. Brak, niemożność lub odmowa potwierdzenia odbioru nagrody uniemożliwia jej wydanie, a tym samym Zwycięzca traci prawo do nagrody.
28. Zwycięzcy Loterii nie przysługuje możliwość otrzymania równowartości pieniężnej wylosowanej nagrody.
29. Wyniki Loterii, czyli imię, pierwsza litera nazwiska oraz miejscowość dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronach www.bezpluga.pl nie później niż w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty losowania.
NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ
30. Nadzór nad przebiegiem Loterii sprawuje Komisja, działająca na podstawie regulaminu Komisji wydanego przez Organizatora, w skład której wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów upoważniające do nadzorowania loterii promocyjnej.
31. Komisja sporządza protokół z losowania oraz z podaniem wyników Loterii. Uczestnik może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie.
Strona 5 z 5
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
32. Prawo do składania reklamacji dotyczących loterii promocyjnej i jej niezgodności z niniejszym Regulaminem przysługuje każdemu Uczestnikowi. Reklamacje z tytułu udziału w niniejszej Loterii mogą być zgłaszane najpóźniej do dnia 9.01.2017 r. O dochowaniu terminu reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje, które wpłyną do Organizatora po dniu 16.01.2017 r., nie są rozpatrywane pomimo ich prawidłowego terminu nadania zgodnie z datą stempla pocztowego.
33. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje sporządzone w formie pisemnej i wysłane listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie „Bezpłużna loteria - reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: dane osobowe i adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy, rodzaj gry, opis i powód reklamacji oraz treść żądania. W przypadku przesłania reklamacji nie spełniającej wymagań, o których mowa powyżej Organizator ma prawo pozostawić reklamację bez rozpoznania.
34. Reklamacje rozpatruje Komisja w ciągu pięciu dni roboczych od dnia ich otrzymania, jednak nie później niż do dnia 23.01.2017 r. (włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji). Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.
35. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
PRZEPISY PORZĄDKOWE
36. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem Poczty Polskiej, banków, operatorów serwisów internetowych z których korzystają Uczestnicy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności także za działania lub zaniechania Uczestnika.
37. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego zamieszczenia relacji z uroczystości przekazania nagród z udziałem Zwycięzców.
38. Pełny Regulamin jest do wglądu w siedzibie Organizatora w dni robocze w godz. 9-15 od 4.03.2016 r. do 3.02.2017 r. oraz na www.bezpluga.pl. Na wyraźne pisemne życzenie Regulamin przesyłany jest Uczestnikowi pocztą przez Organizatora.
39. Moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
40. Do spraw nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o grach hazardowych oraz ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne przepisy krajowe.
41. Przystąpienie do Loterii jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią Regulaminu i akceptacją jego postanowień.
42. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikające z treści art. 20 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz. U. z 2015, poz. 612 z póź. zmianami).