Bez Pługa / Zastosowanie technologii Plocher w uprawie soi
Podstawowym warsztatem pracy rolnika jest gleba. Najważniejszymi składnikami gleby obok części mineralnych są: próchnica i organizmy glebowe, a wykładnią jej urodzajności jest gruzełkowa struktura. Rola próchnicy w glebie, o której zapominamy jest wszechstronna:
 • Poprawia zdolności sorpcyjne i zasobność gleby w składniki pokarmowe;
 • Jest podstawowym źródłem azotu i fosforu oraz innych składników pokarmowych;
 • Wpływa na tworzenie się struktury gruzełkowatej;
 • Związki próchniczne posiadają wysoką pojemność wodną;
 • Wpływa na aktywność biologiczną gleby;
 •  Gleby zasobne w próchnicę posiadają gruzełkową strukturę i dzięki temu są łatwe do mechanicznej uprawy, a na ich uprawę zużywa się mniej paliwa.
Próchnica w glebie tworzy się z materii organicznej nawozów naturalnych: obornika, gnojowicy, kompostów oraz ze słomy i resztek pożniwnych. W przekształcaniu materii organicznej w próchnicę glebową uczestniczą organizmy glebowe: dżdżownice, grzyby, bakterie i inne. W próchnicznej glebie na 1 hektarze żyje w sumie do 10 ton organizmów glebowych, w tym: grzyby ~ 5 t, bakterie ~ 4,5 t, makrofauna (dżdżownice) ~ 350 kg. Dżdżownice trawią ligninę i inne związki organiczne, a na ich wydzielinach żyją grzyby i bakterie, które uczestniczą w tworzeniu próchnicy oraz mineralizacji, co prowadzi do udostępniania dla roślin składników pokarmowych. Ponadto drążąc kanaliki napowietrzają glebę, stwarzają warunki tlenowe dla rozwoju korzeni i pożytecznych gatunków bakterii oraz grzybów, tzw. tlenowców. Gleby strukturalne są łatwe do uprawy.

Co to są aktywatory PLOCHER
Idea aktywatorów PLOCHER zrodziła się z obserwacji przyrody. Podstawą życia na ziemi obok wody i dwutlenku węgla jest tlen. Pozytywną rolę tlenu w kształtowaniu jakości gleb można prześledzić na przykładzie czarnoziemów – najbardziej urodzajnych glebach o zawartości próchnicy około 5%. Gleby te powstały na skałach macierzystych bogatych w składniki pokarmowe (lessach), na których przez tysiąclecia rosły trawy. Po zakończeniu każdego sezonu wegetacyjnego obumierały i w warunkach tlenowych, przy udziale organizmów glebowych utworzyła się z nich próchnica.
Aktywatory PLOCHER to melasa, dolomit, siarczan magnezu poddane działaniu tlenu w specjalnym urządzeniu, w którym otrzymują informację tlenową, zapisaną zgodnie z prawami natury. Przeciwdziałają miedzy innymi procesom gnilnym powszechnie występującym w przyrodzie. W produkcji roślinnej zastosowanie mają:
 • Plocher rośliny-do(dolomit) do zaprawiania nasion przed siewem - na bazie dolomitu. Poprawia witalność siewek i roślin już od kiełkowania.
 • Plocher Humus-gleba me (melasa) do aktywacji życia biologicznego gleby - na bazie melasy – do oprysku ścierniska, słomy oraz jako dodatek do obornika, kompostu. Doprowadza do tlenowego rozkładu materii organicznej – kompostowania. W środowisku glebowym i kompostach rozwija się mikro flora i fauna przyjazna dla wzrostu i rozwoju roślin. Natomiast nie rozwijają się organizmy odpowiedzialne za fermentację gnilną – beztlenową – szkodliwą dla roślin i zwierząt.
 • Plocher Kombi-liść mg- na bazie siarczanu magnezu – 2-3 opryski w trakcie wegetacji. Preparat podnosi witalizację (wigor i zdrowotność) roślin i zwiększa wydajność fotosyntezy.
Celem zastosowania naturalnych, certyfikowanych w wielu krajach produktów PLOCHER jest uzyskanie wyższych plonów roślin o wysokiej jakości, przy jednoczesnej redukcji kosztów uprawy poprzez zupełne odejście od środków chemicznych i nawozów mineralnych.

Uprawa soi wg technologii PLOCHER
Aktywatory gleby i roślin można stosować w uprawie wszystkich gatunków, najlepiej w systemie bezorkowej uprawy gleby. Soja została wybrana, dlatego, że jej nasiona są podstawową paszą wysokobiałkową w żywieniu wszystkich zwierząt gospodarskich oraz mającą bardzo szerokie zastosowanie w odżywianiu ludzi. Do tych celów najlepsze są nasiona odmian niemodyfikowanych genetycznie uprawiane w ekologicznych warunkach – wolne od chorób grzybowych. Soja dzięki dość niskim potrzebom pokarmowym i symbiozie z bakteriami brodawkowymi wiążącymi azot z powietrza jest gatunkiem niewymagającym nawożenia mineralnego.
Uprawa soi w Polsce, w ostatnich latach sukcesywnie rozwija się. W 2015 roku jej areał przekroczył 20 tys. ha. Bardzo ważną zaletą rodzimej soi w przeciwieństwie do importowanej w formie śruty sojowej, jest to, że nie jest genetycznie modyfikowana. Natomiast soja importowana z USA, Brazylii i Argentyny pochodzi z odmian genetycznie modyfikowanych. Jest w trakcie wegetacji opryskiwana środkami ochrony roślin oraz nawożona nawozami mineralnymi. Przed załadunkiem na statki konserwowana preparatami zapobiegającymi pleśnieniu. Jednym słowem jest naszpikowana chemikaliami. Pochodzi z zupełnie odmiennych warunków środowiska, a jak wiadomo najzdrowszą żywność (w tym paszę) uzyskuje się w miejscu wyprodukowania.
Firma PLOCHER proponuję taką technologię uprawy odmian soi bez, GMO, która pozwala na zwiększenie żyzności (witalności) gleby, uzyskanie zdrowych (witalnych)  roślin, w tym nasion wolnych od chorób grzybowych, ograniczenie nakładów na nawożenie mineralne i zwalczanie chwastów.
W 2015 roku technologię PLOCHER w soi sprawdzono w trzech gospodarstwach na terenie powiatu brzeskiego. Uprawę nadzorował Aleksander Gamza przedstawiciel firmy PLOCHER na Polskę. Lokalizację oraz warunki glebowe i uprawowe podano w tabeli 1. Soję Merlin wysiano po pszenicy ozimej na glebach w wysokiej kulturze. Pola podzielono na dwie części: pierwsza z technologią PLOCHER i druga kontrola – uprawa tradycyjna

Tabela 1. Lokalizacja i warunki uprawy soi
 
Rolnik, miejscowość Klasa gleby Zasobność gleby Nawożenie kg/ha Data siewu
P2O5 K2O N P2O5 K2O
Kom-Rol, Zwanowice III b wysoka wysoka - 37 55 23.04.
Grzegorz Oliwa, Pogorzela III b 15,2 29,8 - - - 22.04.
Zbigniew Kulczycki, Buszyce IV b 13,5 19,3 - - - 24.04
 
Wszystkie zabiegi uprawowe na obydwóch częściach pola wykonano w ten sam sposób. Na części pola technologią PLOCHER:
 • Rolę opryskano Plocher Humus-gleba, w dawce 1 l/ha, przed uprawą przedsiewną;
 • Nasiona soi w dniu siewu zaszczepiono Zaprawą Plocher-nasiona (dolomit) 20 g/100 kg nasion;
 • W trakcie wegetacji soję opryskano dwa razy aktywatorem Plocher Kombi-liść 300 g/ha.
Obserwacje w trakcie wegetacji
We wszystkich trzech lokalizacjach rolnicy w III dekadzie marca pola zawłókowali przerywając ubytek wilgoci z gleb. Wschody soi były wyrównane w czasie. Obsada roślin po wschodach wyniosła sztuk/m2: Zwanowice - 47,9, Pogorzela – 49,0 i Buszyce – 47,7. We wszystkich trzech gospodarstwach była taka sama na obydwóch częściach pola. Soja normalnie rosła do końca czerwca, gdy jeszcze w glebie był zapas wilgoci. Pod koniec maja na technologii Plocher w wierzchniej warstwie na głębokości 6-10 cm gleby miały strukturę gruzełkową, czego nie było na polach kontrolnych (foto. 1, 3, 4). Ponadto rośliny posiadały bardziej rozbudowany system korzeniowy, a łodygi i liście były większe. W czerwcu pozytywne oddziaływanie PLOCHER aktywatora gleby na jej strukturę jeszcze bardziej uwidoczniło się. Również łodygi i liście były zdecydowanie większe na części pól z tą technologią (foto. 2, 5, 6). Brodawki na korzeniach były liczniejsze i większe.
Niestety brak opadów i związana z tym susza oraz bardzo wysokie temperatury powietrza i gleby w lipcu i sierpniu spowodowały w pierwszej kolejności zatrzymanie wzrostu soi, redukcję zawiązanych strąków i nasion w strąkach oraz pozytywne oddziaływanie aktywatorów na glebę i rośliny. Opady deszczu za okres od kwietnia do końca sierpnia wyniosły zaledwie 138,2 mm. Temperatura powietrza w trakcie kwitnienia soi wahała się w granicach 33-38ºC, a w łanie o kilka stopni więcej. Najbardziej na suszę soja ucierpiała w Buszycach – na najlżejszej glebie, gdzie najwcześniej zaczęła zasychać, a najmniej w Zwanowicach na ciężkiej madzie nadodrzańskiej. W tej miejscowości 14 sierpnia przeprowadzono prosty test na badanie zwięzłości gleby przy użyciu sztychówki. Na kontroli łopata pod ciężarem dorosłego mężczyzny zagłębiała się na 15 cm, a na części pola z Plocherem na 25 cm. Różnice  w strukturze wierzchniej warstwie gleby i jej rozluźnieniu widać na zdjęciach 7 i 8. W połowie sierpnia dolne strąki były już dojrzałe i zaczęły pękać, a górne dojrzały dopiero pod koniec miesiąca. Ponieważ były to plantacje nasienne rolnicy czekali z jej zbiorem aż do momentu, gdy również w górnych strąkach nasiona dojrzeją i nikt się nie spodziewał, że odmiana Merlin, tak bardzo się osypie. Najbardziej soja osypała się w Buszycach.
Na 2 tygodnie przed zbiorem pobrano próby roślin i w 100 roślinach oznaczono strukturę plonu – tabela 2.

Tabela 2. Struktura plonu soi
Obiekt Ilość strąków na roślinie MTN
g
3. nasiennych 2. nasiennych 1. nasiennych razem
Kom-Rol Zwanowice
Technologia Plocher 8,15 14,35 4,73 27,23 166,20
Kontrola 5,65 14,04 6,05 25,74 138,56
Pogorzela
Technologia Plocher 6,03 7,99 1,49 15,51 140,18
Kontrola 4,54 6,51 1,72 11,45 129,36
Buszyce
Technologia Plocher 3,95 6,24 2,30 12,49 113,82
Kontrola 2,02 6,45 2,98 11,45 111,78
 
Jak wynika z danych tabeli 2 soja pod wpływem aktywatorów zawiązała więcej strąków na roślinie, w tym przede wszystkim trójnasiennych. Nasiona z pól, z technologią PLOCHER zostały lepiej wykształcone i ich masa tysiąca nasion była wyższa w: Zwanowicach o 27,64 g, w Pogorzeli 10,82 g i w Buszycach tylko o 2.04 g. Soję skoszono pod koniec sierpnia. W Pogorzeli i Buszycach nie zważono osobno plonów. W Pogorzeli średni plon nasion z całego pola wyniósł 10,3 dt/ha, przy wilgotności 12,3%. Straty na skutek osypania nasion 40%. Większe osypanie zaobserwowano na kontroli. W Buszycach zebrano 6 dt/ha, przy wilgotności 11,5%. W Zwanowicach soja również bardzo mocno osypała się na skutek popękania strąków. Z kontroli zebrano zaledwie 2,75 dt/ha przy stratach 11,2 dt/ha, a z PLOCHER  8,10 dt/ha i osypaniu 14,1 dt/ha.
                Uzyskane w bardzo trudnych warunkach pogodowych, jakie wystąpiły w trakcie wegetacji soi w 2015 roku obserwacje zmian, w strukturze wierzchniej warstwy gleby, wzrostu roślin i rozwoju brodawek korzeniowych potwierdziły korzystny wpływ PLOCHER aktywatorów na strukturę gleby, wzrost i rozwój roślin oraz na masę 1000 nasion.
 
Rośliny soi na polu w Buszycach: z lewej kontrola, z prawej z Plocher (22.06.2015) Soja w Zwanowicach 12.06.2015: po lewej próba z kontroli, po prawej próba z Plocher