Bez Pługa / Zielona infrastruktura na terenach rolniczych

Ingerencja człowieka w środowisko naturalne doprowadziła do sytuacji paradoksalnej. Z jednej strony gospodarka rolna jest poważnie zagrożona negatywnymi skutkami zmian klimatycznych, z drugiej – pozostaje głównym źródłem presji na środowisko. Jednym ze sposobów zbilansowania tego równania jest postawienie na rozwój na terenach rolniczych tzw. zielonej infrastruktury.

 

W krajobrazie rolniczym elementy zielonej infrastruktury są łatwe do zidentyfikowania. To obiekty o wysokiej wartości przyrodniczej, a ponadto spełniające określone funkcje, np. zadrzewienia śródpolne, żywopłoty, miedze i oczka śródpolne, kępy drzew, małe cieki wodne czy rowy, często obecne przy gruntach ornych. Na co dzień pozostają niedoceniane, pomimo że chronią uprawy przed oddziaływaniem silnych wiatrów, retencjonują wodę, ograniczają erozję gleby czy utrzymują odpowiednią wilgotność powietrza. Niejednokrotnie zastępują drogie rozwiązania techniczne. Ich obecność sprzyja zatem adaptacji terenów rolniczych do zmiany klimatu i łagodzi jego negatywne skutki. Jak wskazują przykłady terenów, na których zielona infrastruktura funkcjonuje w odpowiedni sposób, współpraca z naturą może przynieść liczne korzyści.

 
Rola zielonej infrastruktury i sposoby jej zrównoważonego kształtowania na terenach wiejskich stanowią temat przewodni projektu edukacyjnego „GreenGo! Zielona infrastruktura na terenach wiejskich ostoją różnorodności biologicznej”, realizowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa. W ramach projektu udostępniono portal wiedzy o zielonej infrastrukturze, zawierający artykuły i materiały multimedialne (http://greengo.gridw.pl/baza-wiedzy).

Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska
Centrum UNEP/GRID-Warszawa

  
 
"GreenGo" jest edukacyjnym projektem na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na terenach wiejskich, prowadzonym przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Magazyn technologii bezorkowych "Bez Pługa"  objął patronat medialny nad tym projektem