Bez Pługa / Regulamin prenumeraty
 1. Prenumerata czasopism wydawanych przez Oficynę Wydawniczą Oikos sp. z o.o. (Las Polski LP, Brać Łowiecka BL, Drwal DR, Agromechanika AM, Bez Pługa BP) realizowana jest wyłącznie przez Wydawnictwo.
 2. Prenumerata może być rozpoczęta w dowolnym momencie i obejmuje 4 lub 6, kolejnych wydań. Zamówienie złożone w danym miesiącu powoduje uaktywnienie prenumeraty od następnego wydania.
 3. Cena opłaconej prenumeraty nie ulega zmianie w przypadku zmiany cen detalicznych czasopism.
 4. Koszty wysyłki prenumeraty pokrywa Wydawnictwo.
 5. Aktualna cena prenumeraty podawana jest w najnowszych numerach czasopism.
 6. Aby zamówić i otrzymać prenumeratę wybranego czasopisma należy:
 • wypełnić i opłacić w banku/na poczcie standardowy druk polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej. Wpłaty należy adresować na Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o., 02-316 Warszawa, ul. Kaliska 1 m. 7, nr konta 12.1020.1042.0000.8102.0240.5918. Blankiet powinien być wypełniony czytelnie, drukowanymi literami. W przypadku prenumeraty Bez Pługa, w miejscu tytułem należy podać PREN BP
 • dokonać przelewu elektronicznego ze swojego konta bankowego. Wpłaty należy adresować jak w pkt. a lub
 • dokonać płatności przez strony www.dotpay.pl (karta kredytowa, przelew) korzystając z systemu Dotpay (numer Wydawcy w systemie - 1316). Wpłaty należy adresować jak w pkt. a lub
 • złożyć zamówienie na stronach www.bezpluga.pl i opłacić sposobem podanym w zamówieniu. Wpłaty należy adresować jak w pkt. a lub
 • zwrócić się do działu prenumeraty (listownie 02-316 Warszawa ul. Kaliska 1 m. 7, pocztą elektroniczną prenumerata@oikos.net.pl, telefoniczne 22 659-36-50 w godz. 800-1600, faksem 22 822-66-49) o wystawienie faktury, która będzie podstawą do dokonania zapłaty.
 1. Nie są honorowane zapłaty za prenumeratę czekami, przekazami pocztowymi i gotówką przesyłaną w listach do Wydawnictwa. Gotówka przesłana listami i czeki będą odsyłane do nadawcy, przy czym Wydawnictwo nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ich zaginięcie.
 2. Prenumerata jest realizowana po wpłynięciu pieniędzy na konto Wydawnictwa.
 3. Faktura/faktura proforma za prenumeratę jest wystawiania w ciągu 7 dni po zarejestrowaniu wpłaty na koncie bankowym Wydawnictwa. Wcześniejsze wystawienie faktury jest możliwe wyłącznie na pisemne życzenie klienta. Nie ma możliwości wystawiania faktur w miejsce wcześniej wystawionych przez Wydawnictwo faktur proforma.
 4. Uaktualnienia danych adresowych wymagają formy pisemnej (list, faks lub poczta elektroniczna). Klienci są zobowiązani do niezwłocznego powiadamiania Wydawnictwa o zmianach danych adresowych. Zaginięcie egzemplarzy czasopisma przesłanych w ramach prenumeraty na nieaktualny adres (niezmieniony z winy klienta) spowoduje nieuznanie reklamacji dotyczącej braku czasopism.
 5. Reklamacje dotyczące nieotrzymania danego numeru czasopisma w prenumeracie powinny być zgłaszane po upływie 14 dni, licząc od momentu wysyłki (jest nim początek miesiąca z wyjątkiem dwutygodnika LP, gdzie momentem wysyłki jest początek i środek miesiąca) i nie później niż przed otrzymaniem kolejnego numeru czasopisma w prenumeracie. Reklamacje dotyczące braków ilościowych czasopisma lub wad produkcyjnych powinny być składane niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Reklamacje należy składać pisemnie (Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o., 02-316 Warszawa, ul. Kaliska 1 m. 7), pocztą elektroniczną (prenumerata@oikos.net.pl) lub telefoniczne do Roberta Paziewskiego (22 659 36 50, 693 074 669) w dni robocze w godz. 800-1600.
 6. Nie ma możliwości rezygnacji z rozpoczętej prenumeraty oraz zwrotu pieniędzy.
 7. Dane osobowe prenumeratorów są przechowywane i przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone w bazie prenumeraty Wydawnictwa w celu realizacji złożonego zamówienia. W chwili, gdy prenumerator wyrazi na to zgodę jego dane mogą być wykorzystywane przez Oficynę Wydawniczą Oikos Sp. z o.o. w celach marketingowych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. Poz. 926) prenumerator ma prawo wglądu do swoich danych, możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.