Bez Pługa / Rolnik-Kontruktor / Regulamin akcji „Rolnik konstruktor” 2016-2017
Bez Pługa / Rolnik-Kontruktor / Regulamin akcji „Rolnik konstruktor” 2016-2017

1. Postanowienia ogólne:
 
- organizatorem akcji jest „Bez Pługa. Magazyn Technologii Bezorkowych”;
- partnerem akcji jest firma Grene Sp. z o.o.;
- celem jest prezentacja maszyn do uprawy bezorkowej, konstruowanych  własnoręcznie przez rolników. W kolejnych reportażach z cyklu „Rolnik-Konstruktor” będą opisywane sylwetki rolników oraz zbudowane przez nich maszyny;
- akcja trwa od 09.2016 r. do 12.2017 r.;
- zasady akcji określa Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia akcji i obowiązuje do czasu jej zakończenia;
- akcja jest otwarta dla wszystkich, z zastrzeżeniem postanowień pkt 2.
 
2. Uczestnictwo
 
- w akcji nie mogą brać udziału osoby zatrudnione w firmach Organizatorów ani członkowie ich rodzin i blisko z nimi spokrewnione;
- w akcji mogą brać udział tylko prenumeratorzy magazynu „Bez Pługa”.
 
3. Maszyny zgłaszane do akcji
 
- maszyny można zgłaszać do akcji za pośrednictwem e-maila:
redakcja@bezpluga.pl;
- w zgłoszeniu prosi się o zawarcie zdjęcia i krótkiego opisu maszyny;
- maszyny, które zostaną zaprezentowane na łamach magazynu „Bez Pługa” wybiera redakcja magazynu;
 - w akcji nie mogą być przedstawione maszyny produkowane seryjnie.
 
4.Nagroda
 

- konstruktorzy maszyn zaprezentowanych w ramach akcji otrzymują: zestaw kluczy nasadowych 1/4" i 1/2" (82 części) od firmy Grene Sp. z o.o. oraz koszulkę od magazynu „Bez Pługa”;

- nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę;
- nagroda zostanie wręczona przez redaktora „Bez Pługa” podczas wizyty w gospodarstwie.
 
5. Postanowienia końcowe
 
- Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych polegających na ich przechowywaniu i przetwarzaniu w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
- Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie w magazynie „Bez Pługa” reportażu opisującego skonstruowaną maszynę, zdjęć maszyny oraz swojego wizerunku;
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych błędnych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez uczestników, a także naruszeniem praw autorskich i/lub praw osobistych osób uprawnionych;
- Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Akcji w dowolnym czasie, bez podania przyczyn. O odwołaniu Akcji Organizator poinformuje poprzez stosowną informację opublikowaną w magazynie „Bez Pługa” oraz na portalu www.bezpluga.pl;
- Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora
- W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.